Obchodní podmínky

 I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Iveta Polyáková, Trnávka 187, 742 61 Trnávka, IČ: 04887077, podnikatele zapsaného v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.famoso.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 II. Vymezení pojmů

Prodávající je společnost Iveta Polyáková, se sídlem Trnávka 187, 742 61 Trnávka, IČ: 04887077, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, přičemž se jedná o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu dostupného na webové adrese www.famoso.cz je Kupující, který je spotřebitelem.

Zbožím se rozumí jakékoli věci nabízené prostřednictvím internetového obchodu na webové adrese www.famoso.cz Kupujícímu.

 

 III. Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Uzavřením kupní smlouvy Kupujícístvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku odeslání objednávky platné.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího. Takové zboží spadá do režimu darovací smlouvy a s ní související platné legislativy ČR.

Barevné odstíny zboží na obrázcích jakož i tvary se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, úhlu fotografie atd.). Foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku pokud není uvedeno jinak.

 

 IV. Cena a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • hotově - na dobírku při převzetí zboží
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího u Fio banka, č. účtu: 2100962986/2010 (IBAN: CZ6320100000002100962986 SWIFT: FIOBCZPPXXX) v měně Kč (CZK) (dále jen „účet Prodávajícího“),
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Fio banka - č. ú. 2100962994/2010 (IBAN: CZ4120100000002100962994 SWIFT: FIOBCZPPXXX) v měně EUR (dále jen „účet Prodávajícího“)

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno níže uvedené ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Faktura je splatná dnem uvedeným na dokladu.

 

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (č. objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je v jednotlivých případech oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Stornování objednávek je možno telefonicky nebo emailem do 24h od objednávky. Dále je možno stornovat objednávku ještě před expedicí objednávky. Po expedici objednávky bude naúčtováno poštovné v plné výši jak je uvedeno v objednávce. Tato faktura bude vystavena a odeslána na adresu příjemce. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

V. Výhrada vlastnického práva

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení Kupujícím. Nebezpečí škody na věci však na Kupujícího přechází již jejím převzetím. Škoda na věci, vzniklá při přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

VI. Dodání a doba dodání

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato Kupujícím nebo osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu, je-li sjednáno odeslání zboží Kupujícímu.

Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí Prodávající pro Kupujícího dopravu zboží anebo odeslání zboží na požadovanou adresu. V případě, že místo dodání zboží není standardně dostupné pro dopravu zboží (neprůjezdná cesta, zákaz vjezdu do areálu apod.), je Kupující povinen upozornit na tuto skutečnost Prodávajícího předem v objednávce. Pokud tak neučiní, je povinen mu uhradit újmu vzniklou komplikacemi s dodávkou zboží.

 

Bezprostředně po převzetí zboží je Kupující povinen zboží prohlédnout a zjištěné vady, byly-li zjevně způsobeny dopravcem, resp. nelze-li způsobení poškození dopravcem vzhledem k povaze poškození vyloučit, zaznamenat na reklamační protokol příslušného dopravce. Pokud dodané zboží zjevně neodpovídá objednávce, je Kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout. V případě, že zboží bude dodáno v originálním balení a rozbaleno až v době po převzetí, je kupující povinen provést prohlídku ihned po rozbalení.

 

Veškeré nabízené zboží se nachází v externím skladu u dodavatele a po objednání bude expedováno na Vaši adresu maximálně do 14 pracovních dní, zpravidla to ale bývá dříve.

 

VII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • a věc vyhovuje požadavkům platné legislativy ČR.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Prodávající potvrdí Kupujícímu písemně převzetí uplatnění reklamace anebo ho vyzve k doplnění chybějících informací. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od jejího obdržení.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající pro účely uplatnění práva z vad zakoupeného zboží kupujícím poskytuje reklamační formulář. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

 

VIII. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že si Kupujícího přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy.

V odstoupení uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na:

 1. adresu sídla Prodávajícího: Famoso.cz, Trnávka 187, 742 61 Trnávka
 2. adresu elektronické pošty: info@famoso.cz

V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícíhopřijal, pokud Kupujícíneurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícímči jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo opotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů (nikoli pracovních) a počíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží Kupujícím, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den této lhůty. Právo na odstoupení od smlouvy Kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, přičemž takovouto úpravou se rozumí i barevná úprava zboží dle přání Kupujícího,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet.

 

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Prodávající může při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů, a je zajištěno, aby Kupujícím byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Kupující mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkci anonymního prohlížení.

 

X. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@famoso.cz a nebo prostřednictvím telefonu na číslech +420 735 090 301 nebo +420 735 090 302. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na sdělenou elektronickou adresu Kupujícího, příp. kontaktuje Kupujícího prostřednictvím sděleného tel. čísla.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení Prodávajícímjako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.

 

Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných předpisů.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn.

 

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Změny obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

 1. sídlo: Famoso.cz, Trnávka 187, 742 61 Trnávka

 

Zveřejněno dne 1.1.2020

 

© famoso.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace